O музеју

Прва зграда НМУ са перголом у периоду 1953-1961. год.Народни музеј Ужице (НМУ), регионални je музеј надлежан за територију осам општина Златиборског округа (Ужице, Бајину Башту, Косјерић, Пожегу, Ариље, Чајетину, Нову Варош и Сјеницу). Формиран је 12. јула 1946. год., најпре као Музеј устанка 1941. Решењем Народног одбора Титово Ужице од 29. априла 1963. год. основан је Народни музеј, у чији су састав ушли Музеј устанка 1941. и Завичајни музеј, чија се збирка постепено формирала. Одлуком СИЗ-а културе, а на предлог друштвено-политичких организација града, Народном музеју је 22. јуна 1979. год. пренет на управљање и коришћење спомен-комплекс на Кадињачи. Од 1. јануара 1991. до 21. октобра 2002. год. споменик Кадињача пословао је као самостална установа. Поново улази у састав НМУ 2002. год.  

НАСТАВИ ЧИТАЊЕ...

Конкурс за јавне набавке

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ

Комисија за јавну набавку

број  01/2013

15.08.2013. године

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12), и Одлуке директора Народног музеја Ужице о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова  број 01/2013, од  1.8.2013. године

 

НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ

ул. Димитрија Туцовића бр. 18

 

Упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 

1. Подаци о наручиоцу:

Народни музеј Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 18, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.nmuzice.org.rs

Врста наручиоца: Установа културе.

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

3. Врста предмета: радови

4. Предмет јавне набавке: Електро радови у згради Народног музеја у Ужицу.  Ознака из општег речника набавки 45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електромонтажни радови.

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација се може преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.poral.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца - www. nmuzice.org.rs

7. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76.  Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује на начин предвиђен  чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама, односно изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне документације.

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Народни музеј Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 18, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности Електро радова у згради Народног музеја у Ужицу, ЈНМВ број 01/2013 - НЕ ОТВАРАТИ

 На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 23.08. 2013. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 23.08. 2013. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Народног музеја у Ужицу.

11. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  су дужни да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

13.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.

14. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење  понуде.

15. Лице за контакт је Никола Гогић, телефон 031/520-657

 

 

 

                                                                                     Председник Комисије

                                                                                           Богић Красић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ

Комисија за јавну набавку

број  01/2013

15.08.2013. године

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. и члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12), и Одлуке директора Народног музеја Ужице о покретању поступка јавне набавке мале вредности радова  број 01/2013, од  1.08.2013. године

 

НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ

ул. Димитрија Туцовића бр. 18

 

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

1. Подаци о наручиоцу:

Народни музеј Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 18, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.nmuzice.org.rs

Врста наручиоца: Установа културе.

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

3. Врста предмета: радови

4. Предмет јавне набавке: Електро радови у згради Народног музеја у Ужицу.  Ознака из општег речника набавки 45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електромонтажни радови.

5. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

6. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација се може преузети на Порталу управе за јавне набавке – www.poral.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца - www. nmuzice.org.rs

7. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76.  Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом. Испуњеност услова за учешће у поступку, понуђач доказује на начин предвиђен  чланом  77. став 4. Закона о јавним набавкама, односно изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне документације.

8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Народни музеј Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 18, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности Електро радова у згради Народног музеја у Ужицу, ЈНМВ број 01/2013 - НЕ ОТВАРАТИ

 На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 23.08. 2013. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

9. Понуда са варијантама није дозвољена.

10.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 23.08. 2013. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Народног музеја у Ужицу.

11. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  су дужни да  пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

12. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

13.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења.

14. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дан пре истека рока за подношење  понуде.

15. Лице за контакт је Никола Гогић, телефон 031/520-657

 

                                                                                               Председник Комисије

                                                                                                       Богић Красић

Изложба "Дринска дивизија, четврти пук и Ужичани у Балканским ратовима 1912-1913." у Чајетини

У петак, 28.6.2013. у 20 часова у библиотеци "Љубиша Р. Ђенић" у Чајетини отворена је гостујућа изложба Народног музеја Ужице "Дринска дивизија, четврти пук и Ужичани у Балканским ратовима 1912-1913.", аутора Радивоја Папића. Том приликом Народни музеј Ужице је добио захвалницу за вишегодишњу успешну сарадњу. 

sl. 1 sa otvaranja izlozbe drinska divizija cetvrti puk i uzicani u balkanskim ratovima u cajetini.jpg sl. 2 sa otvaranja izlozbe drinska divizija cetvrti puk i uzicani u balkanskim ratovima u cajetini.jpg sl. 5 zahvalnica narodnom muzeju uzice.jpg sl.3 sa otvaranja izlozbe drinska divizija cetvrti puk i uzicani u balkanskim ratovima u cajetini.jpg sl.4 knjiga.jpg

Изложба колажа и инсталација Лидије Узелац "Сенке · Silhuette"

Изложба колажа и инсталација Лидије Узелац Сенке · Silhuette отворена је у уторак, 24. јуна 2013. у Галерији Јокановића куће.

Лидија Узелац дипломирала је сликарство на Факултету уметности у Фиренци, усавршавала се на Брери у Милану и у Бањалуци, а тренутно је на докторским студијама на Факултету уметности у Нишу, где је доцент на одсеку за графички дизајн.

Изложба ће бити отворена до 7. јула 2013. године.   

silhouette senke.jpg

 

 

Изложба "Борбе за ослобођење и одбрану Ужица у Првом српском устанку 1804-1813." у Бајиној Башти

У управној згради Националног парка Тара у Бајиној Башти отворена је 22. јуна 2013. гостујућа изложба Народног музеја Ужице "Борбе за ослобођење и одбрану Ужица у Првом српском устанку 1804-1813."

Аутори изложбе су Радивоје Папић и Љубица Мацура. Уз изложбу је штампан и каталог, чији је аутор текста Радивоје Папић.

Изложба је рађена поводом 200 година од ослобођења ужичке тврђаве од стране српских устаника 1807. године.

У нешто скраћеном облику изложба је постављена у Бајиној Башти поводом сусрета националних паркова "Парковијада."

Изложба је отворена до 20. јула 2013. године.

Ви сте овде: Насловна

Кадињача

Јокановића кућа

Хидроелектрана

Завичајни музеј Н.В.