Актуелно

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ

На основу члана 35. Закона о култури (“Службени гласник РС“ број 72/2009,  30/2016 – исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и Решења о претходној  сагласности Градског већа Града Ужица III број 022-17/22 од 31.01.2022. године,  Управни одбор Народног музеја Ужице расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ

Подаци о установи:

Народни музеј Ужице, Димитрија Туцовића број 18, Ужице

Радно место:

Директор Народног музеја Ужице.

Мандат директора је четири године.

Услови које кандидат мора да испуњава:

 • да је пунолетно и пословно способно;
 • да поседује високу стручну спрему (VII степен)- (високо образовање стечено на студијама другог степена-дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године) друштвеног смера;
 • да има радно искуство од најмање 5 година у култури;
 • да против њега није покренут кривични поступак и да се против њега не води истрага, као и да није правноснажно осуђиван за кривично дела која га чине недостојним за обављање функције директора;
 • Знање једног страног језика,
 • Знање рада на рачунару.

 Пријава и докази о испуњености услова:

Кандидат је дужан да поднесе својеручно потписану пријаву на конкурс која садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт податке: е-mail адресу и број телефона кандидата, и биографију са подацима о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио.

Уз пријаву прилажу се следећи докази:

 • извод из матичне књиге рођених не старији од шест месеци,
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом високом образовању,
 • оверену фотокопију радне књижице или доказ о радном искуству (потврду од претходног послодавца);
 • биографију која мора да садржи елементе који доказују знање страног језика и знање рада на рачунару и кратки преглед остварених резултата у раду;
 • уверење надлежног суда да није покренут кривични поступак и да се не води истрага, односно уверење надлежне полицијске управе да није правоснажно осуђивано не старије од шест месеци;
 • предлог програма рада и развоја Музеја за период од четири године;

Докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.

                 Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим се уређује управни поступак. Управни одбор је дужан да од подносиоца пријаве затражи допуну или појашњење пријаве, уколико је документација непотпуна или неразумљива. Уколико подносилац пријаве не отклони недостатке у року који му је одредио Управни одбор, а који не може бити краћи од осам дана, пријава се одбацује Закључком.

Неблаговремене пријаве се не разматрају.

Управни одбор Музеја обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложену листу кандидата са предлогом кандидата за директора.

Скупштина Града именује директора Народног музеја Ужице са достављене  Листе кандидата.

Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса, односно до 17.02.2022.године.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Пријаве са потребним доказима подносе се на адресу: Народни музеј Ужице, Димитрија Туцовића број 18, са назнаком “За јавни конкурс за избор директора Народног музеја Ужице“.

Објављивање:

Овај конкурс се објављује на сајту Националне службе за запошљавање на огласној табли Народног музеја Ужице и у дневном листу Вечерње Новости.

Контакт особа: Небојша Марковић, број телефона: 031/521-360, у периоду 8,00 до 15,00 часова.