ОДЕЉЕЊА

sekcije-odeljenja2

Археолошко одељење

Археолошко одељење НМУ од оснивања бави се ископавањем и заштитом археолошких локалитета на територији осам oпштина Златиборског округа.

Досадашњим рекогносцирањем откривено је и евидентирано око 1000 археолошких локалитета и већи број појединачних налаза из епоха праисторије, антике и средњег века.

Археолошким ископавањима формиране су богате збирке предмета:

 • Праисторијска
 • Античка
 • Средњовековна
 • Нумизматичка збирка до XV века
 • Епиграфски споменици

Документационо одељење

Одељење за документацију Народног музеја Ужице започиње са радом 90-их година XX века, да би се у том периоду и нешто касније приступило дигитализацији постојеће документације и укључивању НМУ у систем Музејског информационог система Србије.

Етнографско одељење

Оснивањем Народног музеја 1963. год, са Музејом устанка 1941. и Завичајним музејом у свом саставу, формирано је и Етнографско одељење при Завичајном музеју, које наставља са рекогносцирањем терена и прикупљањем етнографског материјала титовоужичког региона.

Eтнографска збирка формирана је од предмета сакупљаних приликом теренских рекогносцирања и истраживања, затим поклонима, откупом и случајним налазима. Предмети потичу углавном из XIX и прве половине XX века.

Целокупан етнографски материјал разврстан је у тематске целине које чине збирке, у оквиру којих постоје мање предметне збирке и колекције:

 • Збирка ношњи
 • Збирка кућног текстила
 • Збирка справа за прераду влакана
 • Збирка музичких инструмената
 • Збирка лула и прибора за пушење
 • Збирка покућства и посуђа
 • Збирка заната
 • Збирка накита

Историјско одељење

Историјско одељење је првоформирано одељење Народног музеја Ужице које је својим вишегодишњим истраживањима на терену, као и радом у стручним и научним институцијама, прибавило вредан музејски материјал који се односи на период од краја XVIII века до почетка XXI века, а најопштија подела збирки и фондова је:

 • Збирка тродимензионалних предмета
 • Збирка фотографија од XIX века до 1945.
 • Збирка савремене историје
 • Нумизматичка збирка период XV-XX
 • Збирка архивске грађе
 • Фонд мемоарске грађе 1941-1945.
 • Збирка ватреног и хладног оружја и војне опреме

Конзерваторско одељење

Конзерваторско-рестаураторска делатност се у почетку одвијала преко препараторско-конзерваторске радионице НМУ, уз ангажовање специјализованих радионица других установа. Средином деведесетих година XX века и пријемом нових стручњака, конзерваторска делатност се проширила и организовала у оквиру три радионице, и то:

 • радионице за метал, археолошко дрво, кост, стакло и камен
 • радионице за керамику, текстил и кожу
 • радионице за иконопис и штафелајно сликарство

 

Поред рада на заштити музејских предмета, конзерватске радионице НМУ пружају услуге и другим установама културе, Српској православној цркви и појединцима.

Одељење за превентивну заштиту и одржавање споменика у оквиру територијалне надлежности Народног музеја Ужице

Меморијални комплекс Кадињача је, од самог оснивања, поред научно-истраживачког рада, прикупљања, заштите и презентације покретног културног наслеђа, издавачке делатности, имао задатак и да врши снимање, евидентирање, превентивну заштиту и одржавање споменика на територији Општине Титово Ужице. На тај начин формира се Одељење за превентивну заштиту и одржавање споменика које је 90-их година XX века проширило своју територијалну надлежност и формирало картотеку споменика и других спомен-обележја. У сарадњи са надлежним Заводима за заштиту споменика културе из Београда и Краљева, ово одељење реализовало је више пројеката, од којих је најзначајнији реконструкција цркве брвнаре у Севојну.

Одељење историје уметности

Оснивањем Одељења за историју уметности у оквиру Народног музеја Ужице формира се Уметничка збирка, и започиње систематско проучавање и публиковање предмета који јој припадају, а који углавном сведоче о културној историји Ужица кроз векове.

Уметничка збирка класификована је на:

 • Збирку ликовне и примењене уметности
 • Збирку црквене уметности
 • Збирку скулптура

 

Стручњаци Одељења старају се и о Легату сликара Михаила Миловановића, отвореном 2003. године у згради Народног музеја Ужице.

Педагошка служба

Културно-просветна и информативно-маркетиншка делатност oдвија се преко сталних поставки, тематских изложби, организованих предавања у музејским просторима и ван њих, приказивањем филмова у Музеју, преко средстава јавног информисања, представљањима путем промоција и других садржаја, а са намером да се шира јавност упозна са прошлошћу и културном баштином ужичког краја.

Ова делатност обухвата сарадњу са школама, војском, удружењима, друштвено-политичким и привредним организацијама кроз различите видове активности, а у циљу приближавања културних вредности што ширем броју људи.

Стручна музејска библиотека

Представља специјализовану библиотеку у оквиру установе НМУ, која располаже са око 12.000 књига и наслова из ужестручних области музеја. Поред књига, периодика, часописа и штампе, библиотека поседује и значајну збирку првих српских рукописних и штампаних књига и збирку турских рукописа.

Библиотечки фонд се обогаћује путем куповине, размене, откупа и поклона, као и продајом сопствених издања.

Поред музејских стручњака и сарадника, библиотечки фонд користи и велики број студената, ученика, културних и научних радника, новинара и др.

Фотолабораторија

У сниматељско-документарну делатност, поред снимања музејског материјала за потребе збирки и фондова, спада и праћење реализације музејских акција и пројеката, као и снимање најзначајнијих догађаја са подручја града Ужица и Златиборског округа за потребе одељења савремене историје.

Поред великог броја филмова, негатива и слајдова са којих је урађено на хиљаде фотографија, музеј поседује и велики број видео записа.