Актуелно

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности-електро радови у згради Народног музеја Ужице

НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА 

ЈАВНА НАБАВКА БРOJ  01/2013

ПРЕДМЕТ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  СУ:

Електро радови у згради Народног музеја у Ужицу

Крајњи рок за достављање понуда: 23. август 2013. године до 11,00 сати

Јавно отварање понуда: 23.август 2013. године у 12,00 сати

Укупан број страна 44

 

Ужице, август 2013.

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

ТИХ УСЛОВА 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

 МОДЕЛ УГОВОРА


1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је Народни музеј Ужице, ул. Димитрија Туцовића 18, Ужице.

1.2 ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности радова број 01/2013, Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу.

1.3 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет Јавне набавке је извођење електро радова у згради Народног музеје у Ужицу ( Сала II  прве зграде ).

Назив и ознака из општег речника набавки 45311000-радови на постављању електричних инсталација и електромонтажни радови.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

1.4 ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ

Информације у вези са јавном набавком број 01/2013, могу се добити сваког радног дана у периоду од 8 -14 часова на телефон 031/520-657, контакт особа Никола Гогић.

 

2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности број 01/2013 – Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу.

Ознака из општег речника набавки: шифра 45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електромонтажни радови.

 

3 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1 ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки  15. августа 2013. године и у складу са конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки  закључно са истеком рока за подношење понуда.

3.2 ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком – “ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 01/2013 Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 08,00 -15,00 часова, на адресу: Народни музеј Ужице, ул. Димитрија Туцовића 18.

Крајњи рок за достављање понуда је 23.08 2013.  до 11.00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

 

3.3 МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА

Јавно отварање понуда ће се обавити 23.08.2013.године у 12 часова у просторијама Народног музеја у Ужица, ул. Димитрија Туцовића 18, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

 

3.4 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

 

3.5 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

 

3.6 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације.

 

3.7 ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И

ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

– Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

– Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћено лице понуђача потисује и оверава све обрасце у конкурсној документацији, изузев обрасца 5 (Изјава о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке)

– Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица овлашћеног члана групе или обрасце могу потписати сви понуђачи из групе понуђача.

 Образац  Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набвке, Образац Изјаве о независној понуди и Образац Изјаве о поштовању важећих прописа мора бити потписан и оверен печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

 

3.8 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

3.9 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације.

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки на коме је објављена и конкурсна документација.

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми.

Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

 

3.10 ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде” или “Повлачење понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 08,00 -15,00 часова, на адресу Наручиоца.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се изменом понуђене основне цене линеарном корекцијом јединичних цена свих позиција, у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

 

3.11 ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

– Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

– Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

– Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова

– Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

 

3.12 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107.Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком

због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

 

3.13 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

 

3.14 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају и доказују заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

3.15 УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење радова делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности радова који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % , као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

 

3.16 НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

Плаћање ће се извршити по завршетку и примопредаји радова и достављању рачуна који је сачињен на основу овереног  грађевинског дневника-електро радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова .

 

 

3.17 РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Рок за извођење радова је 25 календарских дана.

 

3.18 ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ и мора бити фиксна.

 

3.19 ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да Наручиоцу у року од 5 дана од закључења уговора достави соло меницу без права на протест са меничним овлашћењем као гаранцију за добро извршење посла и   гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року.

 

3.20 ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

 

3.21 КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

 

3.22 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније три дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Никола Гогић, телефон 031/ 520-657 сваког радног дана 8.00 – 14.00 часова.

Наручилац је дужан да у року од два дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки .Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Понуђачи су дужни да се увере у све услове извођења радова, техничку документацију, као и да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.

 

3.23 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

 

 

 

3.24 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку оварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

 

3.25 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. Закона о јавним набавкама.

 

3.26 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

3.27 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено, уз уплату прописане таксе на рачун број: 840-742221843-57. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се блоговременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка,рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. Закона о јавним набавкама.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

 

3.28 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће позвати понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 

3.29 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови прибављања средства обезбеђења.

Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца из члана 88. Закона о јавним набавкама.


4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75.став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.тачка 1) до 4) ЗЈН понуђач доказује Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, која је саставни део конкурсне документације – Образац бр. 5

Уколико подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, сваки понуђач из групе понуђача ове доказе доказује Изјавом – Образац бр.5, а додатне услове испуњавају заједно.

 

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђач мора да испуњава  обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и то :

 

1)   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ;

Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Овај доказ понуђач доставља за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача

2)   да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 

Доказ: правна лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда)

Предузетници и физичка лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда)

Овај доказ понуђач доставља за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача

3)   да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;

Доказ: Правна лица – потврде привредног и прекршајног суда  да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда);

Предузетници: потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда);

Физичка лица: потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања  одређених послова ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда;

Овај доказ понуђач доставља за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача

4)   да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и  уверење јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалнх јавних прихода( која не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда).

           Овај доказ понуђач доставља за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну  набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова. Рок за достављање је 10 дана од дана пријема захтева.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Ове доказе понуђач који наступа самостално мора испунити у целости, понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачима ове доказе мора испунити кумулативно.

 

Услов

Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у

претходне 3 обрачунске године (2010, 2011, 2012) остварио приход у минималном износу од 30.000.000 динара

Доказ (ПРИЛОГ 1)

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2010, 2011 и 2012). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2012. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2012.годину

Услов

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 обрачунских година (2008, 2009, 2010, 2011. и 2012) остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи, и реконструкцији  електро инсталација у износу од 15.000.000 динара без ПДВ.

Доказ (ПРИЛОГ 2)

Списак изведених радова на изградњи и реконструкцији електро инсталација  у претходних пет година (2008, 2009, 2010, 2011. и 2012), у укупном износу од 15.000.000 динара без ПДВ, уз потврде издате и потписане од стране наручилаца.

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора

могу бити на оригиналном Обрасцу бр. 11 из конкурсне документације

или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при

чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац бр.

11 из конкурсне документације и то:

– назив и адреса Наручиоца

– назив и седиште понуђача

– облик наступања за радове за које се издаје Потврда

– изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно

и у уговореном року

– врста радова

– уговорена вредност радова

– број и датум уговора

– изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе

се не може користити

– контакт особа наручиоца и телефон

– потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

Услов

Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

да има најмање 5 (пет) запослених радника од којих 1 (један) стално

запослени радника мора бити дипломирани електро инжењер  

Доказ (ПРИЛОГ 3)

ППОД образац којим понуђач доказује да располаже са минимум 5

(пет) запослених радника од којих 1 (један) стално запослени

радник мора бити дипломирани електро инжењер. За 1(једног) дипломираног електро инжењера  понуђач мора доставити

доказ којим на несумњив начин доказује да је исти стално запослени

код понуђача и да поседују звање дипломираног електро инжењера  (фотокопија радне књижице и М3А или другог одговарајућег

обрасца). Понуђач је у обавези да достави ППОД образац који је

оверен у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив,

Услов

Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити

именован за извођење радова у предметној јавној набавци поседују

личну лиценцу и то:

– дипломирани електро инжењер који поседује личну лиценцу 450 или 750 – 1 извршилац ( лиценца 450-одговорни извођач радова електроенергетских  инсталација ниског и средњег напона и лиценца 750-одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, електроенергетских радова ниског напона у зградама ( објектима )

Доказ (ПРИЛОГ 4)

Копија личне лиценце (450 или 750) и потврде о важењу лиценце

издата од Инжењерске коморе Србије заједно са доказима о радном

статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који

је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и М3А или

другог одговарајућег обрасца, уз изјаву понуђача о одговорним

извођачима, који ће решењем бити именовани за извођење радова у

предметној јавној набавци и који ће бити расположив у периоду извршења уговора у предметној јавној набавци

Доказ (ПРИЛОГ 5)

Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање

(ОП образац).Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење.

Доказ (ПРИЛОГ 6)

У случају заједничке понуде – Споразум којим се понуђачи из групе

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБРАСЦИ

 

ОБРАЗАЦ БР.1 – Образац понуде

 

ОБРАЗАЦ БР. 2 – Образац структуре цене

 

ОБРАЗАЦ БР.3 –  Подаци о понуђачу

 

ОБРАЗАЦ БР.4- Општи подаци о члану групе понуђача

 

ОБРАЗАЦ БР.4а- Образац за оцену испуњености услова понуђача који наступа

самостално/члана групе понуђача

 

ОБРАЗАЦ БР.4б- Образац за оцену испуњености додатних услова понуђача

 

ОБРАЗАЦ БР.5- Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН

 

ОБРАЗАЦ БР.5а- Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН

 

ОБРАЗАЦ БР.5б- Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН

 

ОБРАЗАЦ БР.6- Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

 

ОБРАЗАЦ БР.6а- Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима

 

ОБРАЗАЦ БР.7- Изјава о ангажовању подизвођача

 

ОБРАЗАЦ БР.8 -Општи подаци о подизвођачу

 

ОБРАЗАЦ БР.9- Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован

за извођење радова у предметној јавној набавци

 

ОБРАЗАЦ БР.10-Списак изведених радова

 

ОБРАЗАЦ БР.11- Потврде о реализацији закључених уговора

 

ОБРАЗАЦ БР.12- Предмер и предрачун радова

 

ОБРАЗАЦ БР.13- Образац трошкова припреме понуде

 

ОБРАЗАЦ БР.14- Изјава о независној понуди

 

ОБРАЗАЦ БР.15- Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити нa раду,запошљавању и условима рада, заштити животне средине

 

ОБРАЗАЦ БР.16- Модел уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште:_______________________________________________

Матични број: ____________________ ПИБ : ________________________

Особа за контакт: _______________________________________________

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку број 01/2013- Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу, достављамо ПОНУДУ бр. ______________од ___.___._____.године

Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

1.

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:______________

Словима:________________________________________________________

ПДВ: _____%

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ________________

Словима:________________________________________________________

2. Рок завршетка радова 25 календарских дана од дана увођења у посао

3. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ____ ( _____ ) године, од дана примопредаје радова. (не краћи од 2 године)

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (_________) подизвођача (уписати број подизвођача) (словима)

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом

6. Важење понуде износи 60 дана од дана отварања понуда

7. Начин плаћања:

По извршеној примопредаји радова, испостављеном рачуну, у року од 15 дана.

 

 

 

Датум: _______________                                Потпис овлашћеног лица

                                                       М.П.                ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

 

 

 1. Унутрашња електро инсталација

 

 1. Инсталација видео бима

 

 1. Завршни радови и предаја инсталација

 

 

 

 1. _______________________________

 

 1. _______________________________

 

 1. _______________________________

дин. ( без ПДВ-а )

Укупна цена радова без ПДВ-а

 

Износ ПДВ-а на укупну цену радова

 

Укупна цена радова са ПДВ-ом

 

Укупно трошкови рада :

 

Укупно трошкови материјала :

 

 

 

Датум: ___________________

                                                                М.П. __________________________

                                                                              Потпис овлашћеног лица

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

 

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

Напомена: Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

– Под тачком 1, Понуђачи наводи укупну цену за наведену врсту радова без ПДВ-а

– У обрасцу стуктуре цене понуђачи даље наводе укупну цену свих радова без

ПДВ-а

– Затим наводе износ ПДВ-а на укупну цену радова, као и

– Укупну цену радова са ПДВ-ом

– У поље „Укупно трошкови рада“ понуђач наводи колико укупно износе трошкови

рада

– У поље „Укупно трошкови материјала“ понуђач наводи колико укупно износе

трошкови материјала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 3

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

1.КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

 

 

Назив Понуђача  

 

 

Седиште Понуђача

 

 

Одговорно лице ( потписник уговора )

 

 

Особа за контакт

 

 

Телефон

 

 

Телефакс

 

 

Електронска пошта

 

 

Рачун понуђача

 

 

Матични број понуђача

 

 

ПИБ

 

 

ПДВ-број

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Име и презиме овлашеног лица

Датум:

                                                                                                                             Потпис овлашћеног лица:

                                                                          М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 4

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

Назив Понуђача  

 

 

Седиште Понуђача

 

 

Одговорно лице ( потписник уговора )

 

 

Особа за контакт

 

 

Телефон

 

 

Телефакс

 

 

Електронска пошта

 

 

Рачун понуђача

 

 

Матични број понуђача

 

 

ПИБ

 

 

ПДВ-број

 

 

 

 

Датум:

                                                                                                                               Потпис овлашћеног лица:

                                                                                        М.П.                                  __________________________

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или

овлашћено лице члана групе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 4а

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

 

 

Р. Бр.

Услови докази о испуњености услова

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ;

Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

 

2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ: правна лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

Предузетници и физичка лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

 

 

3.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;

Доказ: Правна лица – потврде привредног и прекршајног суда  да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда); понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

Предузетници: потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда); понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

Физичка лица: потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања  одређених послова ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда; понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

 

 

4.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и  уверење јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалнх јавних прихода ( која не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда); понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

 

 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача

чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о

испуњености услова. Ако понуђач у року који не може бити краћи од 5 дана, не

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће

његову понуду одбити као неприхвстљиву.

 

 

                                                                                           Попис овлашћеног лица

                                                                                         _______________________

                                                                   М.П.

Напомена:

Образац оверава и потписије овлашћено лице понуђача које наступа самостално, а

услучају заједничке понуде образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе или овлашћено лице члана групе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4б. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

 

Бр. прилога

Документ

Прилог

Прилог бр. 1

Извештај о бонитету за јавне набавке –Образац  БОН-ЈН

Да

Не

Прилог бр. 2

Потврде о  изведеним радовима на

изградњи и реконструкцији електро мрежа у укупном износу 15.000.000,00 динара без ПДВ,

 

Да

 

Не

Прилог бр. 3

ППОД образац оверен у месецу који претходи

месецу у коме је објављен јавни позив

– Доказ за 1 (једног) дипломираног инжењера електро струке који мора бити стално запослен код понуђача(фотокопија радне књижице )

 

Да

 

 

Не

Прилог бр. 4

Фотокопија личне лиценце:

450 или 750

потврда ИКС о важењу лиценце

 

Да

 

Не

Прилог бр. 5

Фотокопија обрасца оверених потписа лица

овлашћених за заступање (ОП образац)

Уколико понуду потписује лице које није

наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће

овлашћење

 

Да

 

Не

Прилог бр. 6

У случају зајендичке понуде – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

 

Да

 

Не

 

Образац 1

Образац понуде

Да

Не

Образац 2

Образац структуре цена

Да

Не

Образац 3

Подаци о понуђачу

Да

Не

Образац 4

Општи подаци о члану групе понуђача

Да

Не

Образац 4а

Образац за оцену испуњености услова понуђача који наступа самостално/ члана групе понуђача

Да

Не

Образац 4б

Образац за оцену испуњености додатних услова понуђача

Да

Не

Образац 5

Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75.  ЗЈН

Да

Не

Образац 6

Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

Да

Не

Образац 6а

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем

Да

Не

Образац 7

Изјава о ангажовању подизвођача

Да

Не

Образац 8

Општи подаци о подизвођачу

Да

Не

Образац 9

Изјава о одговорном извођача, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци

Да

Не

Образац 10

Списак изведених радова

Да

Не

Образац 11

Потврде о реализацији закључених уговора

Да

Не

Образац 12

Предмер и предрачун радова

Да

Не

Образац 13

Образац трошкова припремања понуде

Да

Не

Образац 14

Изјава о независној понуди

Да

Не

Образац 15

Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине

Да

Не

Образац 16

Модел уговора

Да

Не

 

Датум : ______________________                         М.П.             __________________________________

                                                                                              ( потпис овлашћеног лица )

Образац копирати и потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступ самостално, а у случају групе понуђача образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

 

 

 

 

 

Образац 5.

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН

 

     У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12), дајемо следећу

 

 

И З Ј А В У

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да, у својству понуђача испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке мале вредности: Електро радови у згради Народног музеја у Ужицу., ЈНМВ  01/2013, у складу са чланом 75. став 1. тачке 1- 4, и то: 

1)   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ;

2)   да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)   да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;

4)   да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

 

 

 

 

Датум:____________                                                               Потпис овлашћеног лица                                                                                                                                                    

                                                             М.П.                             ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 5а

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН

 

     У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12), дајемо следећу

 

 

И З Ј А В У

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да, у својству понуђача испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке мале вредности: Електро радови у згради Народног музеја у Ужицу., ЈНМВ  01/2013, у складу са чланом 75. став 1. тачке 1- 4. 

1)   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ;

2)   да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)   да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;

4)   да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

 

Датум:____________                                                               Потпис овлашћеног лица                                                                                                                                                    

                                                             М.П.                             ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ  5б

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН

 

     У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12), дајемо следећу

 

 

И З Ј А В У

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да, у својству понуђача испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке мале вредности: Електро радови у згради Народног музеја у Ужицу., ЈНМВ  01/2013, у складу са чланом 75. став 1. тачке 1- 4. 

1)   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ;

2)   да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)   да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;

4)   да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

 

Датум:____________                                                               Потпис овлашћеног лица                                                                                                                                                    

                                                             М.П.                             ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 6.

 

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку за јавну набавку број 01/2013-Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу.  

Овлашћујемо члана групе_______________________________________ да у

Име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

 

 

Пун назив и седиште ( адреса ) члана групе

Врста радова које ће изводити члан групе

Потпис одговорног лица и печат члана групе

Овлашћени члан :

 

 

 

 

Потпис одговорног лица:

 

 

                                     М.П.

Члан групе:

 

 

 

 

Потпис одговорног лица :

 

 

                                     М.П.

Члан групе:

 

 

Потпис одговорног лица :

 

 

                                     М.П.

Члан групе:

 

 

Потпис одговорног лица :

 

 

                                     М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 6а.

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку број 01/2013 – Извођење електро радова у згради народног музеја у Ужицу, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

 

 

 

 

Датум : ________________                            Потпис овлашћеног лица

                                                         М.П.     _________________________

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 7.

 

 

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

( СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

 

 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

 

Назив понуђача

Позиција радова које изводи

Вредност радова са ПДВ-ом

Проценат у односу на укупну врдност понуђене цене са ПДВ-ом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ______________                                                     Потпис овлашћеног лица

                                                                                      ________________________

 

                                                             М.П.

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 8.

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

 

Назив Подизвођача  

 

 

Седиште Подизвођача

 

 

Одговорна особа – директор

 

 

Особа за контакт

 

 

Телефон

 

 

Телефакс

 

 

Електронска пошта

 

 

Текући рачун подизвођача

 

 

Матични број подизвођача

 

 

ПИБ – подизвођача

 

 

ПДВ-број подизвођача

 

 

 

 

 

 

Датум:

                                                                                                                               Потпис овлашћеног лица:

                                                                                        М.П.                                  __________________________

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођача уколико понуђач наступа са подизвођачима

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 9.

 

 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ,

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 01/2013

 

 

 

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођач радова бити расположив у периоду извршења уговора за извођење електро радаова

Бр.1. Име и презиме_____________________________________________

Број лиценце_______________________________________

Назив привредног субјекта који ангажује одговорног

извођача:_____________________________________________________

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа

самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

 

 

Датум: _______________                                                 Потпис овлашћеног лица

                                                                                       ___________________________

                                                               М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 10.

 

 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

 

 

 

Наручилац

Период извршења радова

Врста радова

Вредност изведених радова без ПДВ-а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум : ____________________     М.П.                 Овлашћено лице

                                                                            ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 11.

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

 

_____________________________________

Назив наручиоца

 

_____________________________________

Адреса

 

Овим потврђујемо да је понуђач

 

 

,из______________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д)подизвођач)

за потребе Наручиоца

_______________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извео радове

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(навести врсту радова)

 

у вредности од укупно ______________ динара без пдв-а, односно у

 

вредности од укупно ________________ динара са пдв-ом, а на основу

 

уговора број ____________________________ од _________________.

 

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може

користити.

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

 

Телефон: _________________

 

Датум:                                                     Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________                                       __________________________________

                                                  М.П.

 

Образац копирати у потребном броју примерака.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 12.    ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

 

 

 

 

 PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRO INSTALACIJA – NARODNI MUZEJ- Užice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVAJ PREDMER I PREDRAČUN OBUHVATA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama.

 

 

 

Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije.

 

 

 

Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa važećim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu

 

 

 

Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije.

 

 

 

Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima.

 

 

 

Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim standardima i biti prvoklasnog kvaliteta.

 

 

 

Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za predmetne vrste radova.

 

 

 

U cenu se uračunava pored vrednosti sveg potrebnog materijala i potrebne radne snage i svi porezi na rad i materijal.

 

 

 

Cena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije.

 

 

 

Obračun je dat po jedinici mere kompletno urađene pozicije.

 

 

 

Završne radove i predaja instalacije investitoru.

 

 

 

NAPOMENA: Cene u predmeru  dati  bez PDV-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS

j.m.

kol.

 

j. cena

 

ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  UNUTRAŠNJE ELEKTRO INSTALACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. RAZVODNI ORMANI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Isporuka, montaža i šemiranje prema planu uključenja osvetljenja, jednopolnog grebenastog prekidača GS-16 A, sa potrebnim brojem rednih stazaljki VS 4 mm2. Šemiranje se vrši provodnikom P/F 1,5 mm2. Ugradnja prekidača se izvodi na vratima RO.

kom

14

x

 

=

 

 

 

2

Usklađivanje veza postojećih jednopolnih grebenastih prekidača GS-16 A koji su ugrađeni na vrata RO, u skladu sa planom uključenja osvetljenja.

kom

6

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO  A.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2. UNUTRAŠNJI RAZVOD  EL. INSTALACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Isporuka potrebnog materijala i montaža instalacionih PVC gibljivih cevi Fi 16.

m

180

x

 

=

 

 

 

2

Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja monofaznih priključnica i fiksnih priključnih mesta, kablom tipa N2XH-J 3×2,5 mm2 . U poziciju ulazi povezivanje na oba kraja. Kabal se polaže iznad spuštenog plafona i po zidu ispod maltera.

m

16

x

 

=

 

 

 

3

Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja sijaličnih mesta, kablom tipa N2XH-J 3×1,5 mm2 .  Kabal se polaže iznad spuštenog plafona i po zidu ispod maltera.

m

550

x

 

=

 

 

 

4

Prevezivanja postojećih instalacionih kablova u objektu i izrada najoptimalnijih veza za napajanje novoprojektovanih grupa svetiljki, a sve u skladu sa planom uključenja osvetljenja.

n.č.

64

x

 

=

 

 

 

5

Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije komunikacionih veza, kablom tipa FTP 4x2x0,5 mm, cat 6. Kabal se polaže, po zidu ispod maltera u inst. cevima i delom iznad spuštenog plafona. 

m

120

x

 

=

 

 

 

5

Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije ozvučenja kablom LiY-CY 2×0,75 mm2. Kabal se polaže, po zidu ispod maltera u inst. cevima i delom iznad spuštenog plafona. 

m

120

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO  A.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3. INSTALACIONI PRIBOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isporučiti, montirati i spojiti električnu opremu (elektroinstalacioni materijal) ugradni-modularni program sličan tipu MOSAIC „LEGRAND“ sa ovirima bele boje :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Montažna kutija za modularni program 2M za montažu u gips-kartonski zid sa nosačem mehanizma i okvirom.

kom

10

x

 

=

 

 

 

2

Montažna kutija za modularni program 4M za montažu u gips-kartonski zid sa nosačem mehanizma i okvirom.

kom

2

x

 

=

 

 

 

3

Montažna kutija za modularni program 4M za montažu u malter  sa nosačem mehanizma i okvirom.

kom

4

x

 

=

 

 

 

4

Montažna kutija za modularni program 8M za montažu u malter  sa nosačem mehanizma i okvirom.

kom

2

x

 

=

 

 

 

5

Utičnica monof. 2P+E (2M), modularna, 16A

kom

12

x

 

=

 

 

 

6

Utičnica IP RJ45, 8 pinska (1M), modularna

kom

6

x

 

=

 

 

 

7

Prekidač 1p, modularni (1M) 10A

kom

10

x

 

=

 

 

 

 

Isporučiti, montirati i spojiti električnu opremu (elektroinstalacioni materijal standardne izrade) za ugradnju u zid sl. tipu LEGRAND:

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Prekidač serijski

kom

4

x

 

=

 

 

 

9

Utiičnica šuho monofazna, ugradna

kom

15

x

 

=

 

 

 

10

Utiičnica šuho monofazna, nadgradna sa poklopcem

kom

1

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO  A.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4. SVETILJKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isporuka, ugradnja i povezivanje svetiljki za unutrašnje osvetljenje, slične navedenim  tipovima,  komplet sa izvorima svetla:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

S1- Ugradna LED svetiljka PRESTIGE 17 „LED WORLD“ Beograd, za montažu u gips-kartonski spušteni plafon, izvor svetla COB LED 17W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 40.

kom

33

x

 

=

 

 

 

2

S2- Ugradna LED svetiljka PRESTIGE 17 „LED WORLD“ Beograd, za montažu u gips-kartonski spušteni plafon, izvor svetla COB LED 17W, toplo bela boja svetlosti 3000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 40.

kom

7

x

 

=

 

 

 

3

S3- Ugradna LED svetiljka PRESTIGE 24 „LED WORLD“ Beograd, za montažu u gips-kartonski spušteni plafon, izvor svetla COB LED 24W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 40.

kom

23

x

 

=

 

 

 

4

S4- Ugradna LED svetiljka SPOT LIGHT  1x3W „LED WORLD“ Beograd, za montažu u gips-kartonski spušteni plafon i u plafon vitrina, izvor svetla LED 3W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, sa širokim snopom isijavanja, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 20.

kom

105

x

 

=

 

 

 

5

S5- Šinski LED reflektor FUTURINO 2-17 „LED WORLD“ Beograd, za montažu na trofazno ožičenu Eurostandard šinu.  Izvor svetla COB LED 17W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 20. Mogućnost okretanja svetiljke 180° oko vertikalne I 90° oko horizontalne ose.  Svetlosni snop širine 45 stepeni.   

kom

43

x

 

=

 

 

 

6

S6- Šinski LED reflektor FUTURINO 2-17 „LED WORLD“ Beograd, za montažu na trofazno ožičenu Eurostandard šinu.  Izvor svetla COB LED 17W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 20. Mogućnost okretanja svetiljke 180° oko vertikalne I 90° oko horizontalne ose.  Svetlosni snop širine 24 stepena.   

kom

13

x

 

=

 

 

 

7

S7- Plafonski (zidni)  LED nadgradni  reflektor FUTURINO 2-17 „LED WORLD“ Beograd ya montažu na zid ili plafon.  Izvor svetla COB LED 24W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 20. Mogućnost okretanja svetiljke 180° oko vertikalne I 90° oko horizontalne ose.  Svetlosni snop širine 45 stepeni.   

kom

8

x

 

=

 

 

 

8

S8- Nadgradna PANIK svetiljka 24xLED, napajanje 230 V, autonomija 3h, stepen zaštite IP20. Natpisi IZLAZ i STRELICA za za smer evakuacije prema crtežu.

kom

9

x

 

=

 

 

 

Trofazno ožičena Eurostandard šina za postavljanje na plafon ili visilice L=1 m. Profil kvadratnog preseka od ekstrudiranog aluminijuma. Završna obrada alu siva boja.  Mrežno napajanje 3×400 V. Pojedinačnu šinu čini komplet elemenata: šina, napajanje sa krajnjim elementom, element za montažu visilice, visilica, plafonska maska. Dimenzije preseka b 31,5 xh 32,5 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šina trofazna L=1m

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

element napojni

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

elemnet krajnji

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

visilica set

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

plafonska maska

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

komplet

kom

7

x

 

=

 

 

 

 

Trofazno ožičena Eurostandard šina za postavljanje na plafon ili visilice L=2 m. Profil kvadratnog preseka od ekstrudiranog aluminijuma. Završna obrada alu siva boja.  Mrežno napajanje 3×400 V. Pojedinačnu šinu čini komplet elemenata: šina, napajanje sa krajnjim elementom, element za montažu visilice, visilica, plafonska maska. Dimenzije preseka b 31,5 xh 32,5 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šina trofazna L=2m

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

element napojni

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

elemnet krajnji

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

visilica set

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

plafonska maska

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

komplet

kom

7

x

 

=

 

 

 

 

Trofazno ožičena Eurostandard šina za postavljanje na plafon ili visilice L=3 m. Profil kvadratnog preseka od ekstrudiranog aluminijuma. Završna obrada alu siva boja.  Mrežno napajanje 3×400 V. Pojedinačnu šinu čini komplet elemenata: šina, napajanje sa krajnjim elementom, element za montažu visilice, visilica, plafonska maska. Dimenzije preseka b 31,5 xh 32,5 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šina trofazna L=3m

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

element napojni

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

elemnet krajnji

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

visilica set

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

plafonska maska

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

komplet

kom

4

x

 

=

 

 

 

 

Trofazno ožičena Eurostandard šina za postavljanje na plafon ili visilice L=4 m. Profil kvadratnog preseka od ekstrudiranog aluminijuma. Završna obrada alu siva boja.  Mrežno napajanje 3×400 V. Pojedinačnu šinu čini komplet elemenata: šina, napajanje sa krajnjim elementom, element za montažu visilice, visilica, plafonska maska. Dimenzije preseka b 31,5 xh 32,5 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šina trofazna L=4m

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

element napojni

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

elemnet krajnji

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

visilica set

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

plafonska maska

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

komplet

kom

2

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO  A.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  A:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. INSTALACIJA VIDEO BIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Isporuka i ugradnja portable projektora, DLP, SVGA, 2700 ANSI, 13.000:1, 3D ready, 2,4kg, MS502, Benq, komplet sa plafonskim nosačem

kom

1

x

 

=

 

 

 

2

Isporuka i ugradnja projektorskog platna sa elektromotornim pogonom i prekidačem  Vega 213×213

kom

1

x

 

=

 

 

 

3

Isporuka i ugradnja FTP kabla, kat 6, 4x2x0,5 L=10 m sa konektorima RJ45

kom

1

x

 

=

 

 

 

4

Isporuka i ugradnja VGA kabla  L=10 m sa konektorima.

kom

1

x

 

=

 

 

 

5

Isporuka i ugradnja HDMI kabla  L=10 m sa konektorima.

kom

1

x

 

=

 

 

 

6

Notebook racunar Inspiron 3521 Core i3-3227U 4GB,
DDR3/500GB, 15.6″HD (1366×768) WLED, DVD+/-RW, Wlan, HD, webcam, AMD Radeon 7670M 1G, 4 cell, Ubuntu 12.04, Black 3521-i3227-7670, Dell sa instaliranim licencnim OS Win Home Basic 7 SP1 64-bit English EM 1pk DSP OEM DVD::F2C-00909::Microsoft

kom

1

x

 

=

 

 

 

7

Povezivanje isporučene opreme, obuka korisnika i puštanje u rad.

pauš

1

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Po završetku pregleda izvedenih radova izvršiti sva propisima predviđena ispitivanja i izdavanje odgovarajućih  izveštaja u skladu sa SRPS i PTN i to:
– merenje otpora izolacije kablova, elektro opreme i celokupno izvedene instalacije
– ispitivanje fukcionalnosti pojedinih uređaja, opreme i sistema, kao i funkcionalnosti celokupne instalacije
– ispitivanje zaštite od previsokog napona dodira u instalaciji
– merenje prelaznog otpora uzemljenja i sl.
– Za sve izvedene radove i ugrađeni materijal koji je sam nabavio za potrebe izvođenja ove instalacije Izvođač je dužan dati pismenu garanciju u skladu sa važećim propisima i standardima SRPS i postojećim ugovornim obavezama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplet

kom

1

x

 

=

 

 

 

2

Uraditi projekat izvedenog objekta na osnovu overenog primerka snimljenog za vreme izrade instalacija. Elaborat mora sadržati sve izmene koje su nastale za vreme izvođenja i mora biti overen od strane Odgovornog Izvođača radova zvaničnim pečatom privrednog subjekta koji je izveo radove kao i od strane Investitora. Za vreme montaže obavezno uneti sve izmene crvenim tušem u jedan primerak elaborata. Izmene moraju biti overene od strane  izvođača i nadzornog organa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplet

kom

1

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO  C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA EL. INSTALACIJA -NARODNI MUZEJ , Užice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  UNUTRAŠNJE ELEKTRO INSTALACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. INSTALACIJA VIDEO BIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO IZNOS BEZ PDV-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                         IZNOS PRIPADAJUCEG PDV-A ………………………………….

 

                                                         UKUPAN IZNOS SA PDV-OM …………………………………………….

 

 

                                                                        M.P.                      _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Образац 13. 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1 Закона, понуђач ______________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи:

 

ВРСТА ТРОШКОВА                                                                 ИЗНОС РСД

 

1. ________________________________                             _______________

 

2._________________________________                           _________________

 

3._________________________________                           __________________

 

Датум: _______________              М.П.    _______________________________

                                                                           ( потпис овлашћеног лица )

 

 

 

Напомена. Трошкове припреме и подошења понуда сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набвке обустављен из разлога који су настрани наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова.


 

 

 

 

Образац 14

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да смо понуду за јавну набавку број  01/2013 – Извођење електро радова у згради народног музеја у Ужицу, поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

 

 

Датум :_________________           М.П.             ________________________________ 

 

                                                                                        ( потпис овлашћеног лица ) 

 

 

Напомена:Уколико понуду пчодноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом                              

 

 

 

Образац 15

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке број  01/2013 – Извођење електро радова у згради народног музеја у Ужицу, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

 

 

 

 

 

Датум :_________________           М.П.             ________________________________ 

                                                                                        ( потпис овлашћеног лица )

 

 

 

Напомена: Уколико понуду пчодноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.                               

 

          Образац 16

 

МОДЕЛ УГОВОРА

о извођењу електро радова у згради Народног Музеја у ужицу  

 

          Закључен  између:

 

1. Народног Музеја Ужице, ул Димитрија Туцовића бр. 18, који заступа Никола Гогић, директор ( у даљем текст: Наручилац)

 ПИБ:

Матични број: 07156804

Текући рачуна: 840-332664-72

 

 2. _________________________________________________________________

кога заступа ____________________________________________ ( у даљем тексту: Извођач)  

ПИБ: ______________________

Матични број  : _____________________

Број рачуна:   _______________________

Назив банке: ________________________

 

 

          Уговорне стране сагласно констатују:

 

          –  Да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности радова, ЈН IV Број 01/2013;

 

         – Да је Извођач, на основу позива за достављање понуда, доставио понуду број _____________ од ______________ 2013. годин, која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део;

 

         – Да ја Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број _________________________ од ____________ 2013. године, којом је понуду понуђача ________________________________изабрао као најповољнију понуду.

 

Члан 1.

 

          Предмет овог уговора је извођење радова-електро инсталација у Сали II прве зграде Народног Музеја у Ужицу и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ____________ од ________ 2013. године, која је саставни део овог уговора.

            Врста и обим радова исказана је у Предмеру електро инсталација  који чини саставни део конкурсне документације.

           

 

Члан 2.

          Уговорне стране утврђују да укупна цена за извођење радова из члна 1. овог оговора износи _______________________  без пореза на додату вредност,  односно, _______________________________________ динара, са обрачунатим порезом на додату вредност, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача број __________________

            У цену су урачунати сви пратећи и зависни трошкови.

 

Члан 3.

            Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећавања цене елемената на основу којих је одређена.

 

Члан 4.

            Плаћање по овом угову се врши по завршетку и примопредаји радова и достављању рачуна који је сачињен на основу овереног грађевинског дневника електро радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана примопредаје радова.

           

Члан 5.

         Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора заврши у року од 25 календарских дана , рачунајући од дана увођења у посао.

            Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.

 

Члан 6.

Рок извођења радова се може продужити на зхтев Извођача само у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача и у случају дејства више силе.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну сагласност.

            Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су на његовој страни.

 

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати и накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

 

 

 

 

 

Члан 8.

            Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује да пре почетка радова  наручиоцу достави решење о  именовању одговорног извођача радова, да испуни све уговорне обавезе стручно и квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року, да обезбеди безбедност свих лица, тако да се Наручилац ослобађа одговорности, што се тиче безбедности прописа о заштити животне средине и радно правних прописа за све време трајања извођења радова до примопредаје радова и да се строго придржава мера заштите на раду.

            Извођач се такође обавезује да омогући вршење стручног надзора, да уредно води све књиге предвиђене законом  и другим прописима који регулишу ову област, да гарантује за квалитет радова, употрбљеног материјала и набављене опреме.

 

Члан 9.

          Извођач је дужан да поступи по свим примедбама  наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора.

Члна 10.

             Наручилац се обавезује да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин из члан 5. овог уговора и да по завршетку радова прими изведене радове.

 

Члан 11

             Извођач се обавезује да у рокуод 5 дана од закључења уговора преда Наручиоцу соло меницу без права на протест са меничним овлашћењем – писмо са износом од 8% од укупне вредности понуде без ПДВ-а за добро извршење посла. Рок важења менице  је 5 дана од дана истека рока за коначно извршење посла.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу соло меницу без права на протест са меничним овлашћењем – писмо са износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а за отклањање грешака у гарантном року. Рок важења менице  је 5 дана дуже од истека гарантног рока.

 У случају наступања услова за продужење рока, Извођач је у обавези да продужи рок важења менице.

Члан 12.

          Гарантни рок за изведене радове износи  2 (две) године рачунајући од примппредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача који тече од дана извршене примопредаје радова.

          Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив наручиоца  отклони о свом трошку све  недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова.

         У случају да Извођач не отклони недостатке,  Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача, активирањм менице за отклањање недостатака у гарантном року.

 

Члан 13.

                     Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем вишкова радова за које је сагласност дао  Наручилац ,  ти радовио ће се брачунати  по јединичним ценама из предмера радова усвојене понуде Извођача Број ________________

            У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива.

 

Члан 14.

          Све евентуалне спорове поводом овог уговора, уговорне стране ће решевати споразумно.

          За сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумом, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Ужицу.

 

Члан 15.

         За свешто овим уговором није посебно утврђено, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи којима се уређују питања везана за  грађевинске радове.

Члан 16.

         Саставни део овог уговора је:

 – Понуда Извођача  број________________ од____________ 2013. године 

–   Предмер и Предрачун радова.

 

Члан 17.

            Овај уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране

 

Члан 18.

          Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких  примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

 

 

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                        ЗА НАРУЧИОЦА

   ДИРЕКТОР                                                                                ДИРЕКТОР

                                                                                                      Никола Гогић  

___________________                                                      _________________________

НАРОДНИ МУЗЕЈ УЖИЦЕ

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРOJ  01/2013

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  СУ:

Електро радови у згради Народног музеја у Ужицу

 

 

 

 

 

Крајњи рок за достављање понуда: 23. август 2013. године до 11,00 сати

Јавно отварање понуда: 23.август 2013. године у 12,00 сати

Укупан број страна 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужице, август 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 

 

 

 

OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

ТИХ УСЛОВА

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

 

МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац је Народни музеј Ужице, ул. Димитрија Туцовића 18, Ужице.

 

1.2 ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности радова број 01/2013, Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу.

 

1.3 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет Јавне набавке је извођење електро радова у згради Народног музеје у Ужицу ( Сала II  прве зграде ).

Назив и ознака из општег речника набавки 45311000-радови на постављању електричних инсталација и електромонтажни радови.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

1.4 ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ

Информације у вези са јавном набавком број 01/2013, могу се добити сваког радног дана у периоду од 8 -14 часова на телефон 031/520-657, контакт особа Никола Гогић.

 

2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности број 01/2013 – Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу.

Ознака из општег речника набавки: шифра 45311000 – радови на постављању електричних инсталација и електромонтажни радови.

 

3 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3.1 ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки  15. августа 2013. године и у складу са конкурсном документацијом.

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки  закључно са истеком рока за подношење понуда.

3.2 ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком – “ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 01/2013 Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 08,00 -15,00 часова, на адресу: Народни музеј Ужице, ул. Димитрија Туцовића 18.

Крајњи рок за достављање понуда је 23.08 2013.  до 11.00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

 

3.3 МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА

Јавно отварање понуда ће се обавити 23.08.2013.године у 12 часова у просторијама Народног музеја у Ужица, ул. Димитрија Туцовића 18, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

 

3.4 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

 

3.5 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

 

3.6 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације.

 

3.7 ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И

ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

– Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

– Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћено лице понуђача потисује и оверава све обрасце у конкурсној документацији, изузев обрасца 5 (Изјава о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке)

– Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица овлашћеног члана групе или обрасце могу потписати сви понуђачи из групе понуђача.

 Образац  Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набвке, Образац Изјаве о независној понуди и Образац Изјаве о поштовању важећих прописа мора бити потписан и оверен печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

 

3.8 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

3.9 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације.

Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки на коме је објављена и конкурсна документација.

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми.

Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца.

 

3.10 ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде се подноси у засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена понуде” или “Повлачење понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/2013 – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 08,00 -15,00 часова, на адресу Наручиоца.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се изменом понуђене основне цене линеарном корекцијом јединичних цена свих позиција, у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

 

3.11 ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

– Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

– Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

– Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова

– Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

 

3.12 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107.Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком

због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци.

 

3.13 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

 

3.14 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају и доказују заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

3.15 УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење радова делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности радова који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % , као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

 

3.16 НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК

Плаћање ће се извршити по завршетку и примопредаји радова и достављању рачуна који је сачињен на основу овереног  грађевинског дневника-електро радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова .

 

 

3.17 РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Рок за извођење радова је 25 календарских дана.

 

3.18 ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ и мора бити фиксна.

 

3.19 ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да Наручиоцу у року од 5 дана од закључења уговора достави соло меницу без права на протест са меничним овлашћењем као гаранцију за добро извршење посла и   гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року.

 

3.20 ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

 

3.21 КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

 

3.22 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније три дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је Никола Гогић, телефон 031/ 520-657 сваког радног дана 8.00 – 14.00 часова.

Наручилац је дужан да у року од два дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки .Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Понуђачи су дужни да се увере у све услове извођења радова, техничку документацију, као и да стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.

 

3.23 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

 

 

 

3.24 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА,КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку оварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

 

3.25 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. Закона о јавним набавкама.

 

3.26 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

 

3.27 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено, уз уплату прописане таксе на рачун број: 840-742221843-57. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка,

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се блоговременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка,рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. Закона о јавним набавкама.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

 

3.28 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Наручилац ће позвати понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу уговора у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

 

3.29 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови прибављања средства обезбеђења.

Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца из члана 88. Закона о јавним набавкама.

 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75.став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН.

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.тачка 1) до 4) ЗЈН понуђач доказује Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН, која је саставни део конкурсне документације – Образац бр. 5

Уколико подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, сваки понуђач из групе понуђача ове доказе доказује Изјавом – Образац бр.5, а додатне услове испуњавају заједно.

 

 

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Понуђач мора да испуњава  обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама, и то :

 

1)   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ;

Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

Овај доказ понуђач доставља за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача

2)   да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

 

Доказ: правна лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда)

Предузетници и физичка лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда)

Овај доказ понуђач доставља за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача

3)   да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;

Доказ: Правна лица – потврде привредног и прекршајног суда  да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда);

Предузетници: потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда);

Физичка лица: потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања  одређених послова ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда;

Овај доказ понуђач доставља за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача

4)   да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и  уверење јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалнх јавних прихода( која не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда).

           Овај доказ понуђач доставља за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну  набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова. Рок за достављање је 10 дана од дана пријема захтева.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 Ове доказе понуђач који наступа самостално мора испунити у целости, понуђач који подноси заједничку понуду или наступа са подизвођачима ове доказе мора испунити кумулативно.

 

Услов

Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у

претходне 3 обрачунске године (2010, 2011, 2012) остварио приход у минималном износу од 30.000.000 динара

Доказ (ПРИЛОГ 1)

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2010, 2011 и 2012). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2012. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2012.годину

Услов

Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 обрачунских година (2008, 2009, 2010, 2011. и 2012) остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи, и реконструкцији  електро инсталација у износу од 15.000.000 динара без ПДВ.

Доказ (ПРИЛОГ 2)

Списак изведених радова на изградњи и реконструкцији електро инсталација  у претходних пет година (2008, 2009, 2010, 2011. и 2012), у укупном износу од 15.000.000 динара без ПДВ, уз потврде издате и потписане од стране наручилаца.

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора

могу бити на оригиналном Обрасцу бр. 11 из конкурсне документације

или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при

чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац бр.

11 из конкурсне документације и то:

– назив и адреса Наручиоца

– назив и седиште понуђача

– облик наступања за радове за које се издаје Потврда

– изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно

и у уговореном року

– врста радова

– уговорена вредност радова

– број и датум уговора

– изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе

се не може користити

– контакт особа наручиоца и телефон

– потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

Услов

Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

да има најмање 5 (пет) запослених радника од којих 1 (један) стално

запослени радника мора бити дипломирани електро инжењер  

Доказ (ПРИЛОГ 3)

ППОД образац којим понуђач доказује да располаже са минимум 5

(пет) запослених радника од којих 1 (један) стално запослени

радник мора бити дипломирани електро инжењер. За 1(једног) дипломираног електро инжењера  понуђач мора доставити

доказ којим на несумњив начин доказује да је исти стално запослени

код понуђача и да поседују звање дипломираног електро инжењера  (фотокопија радне књижице и М3А или другог одговарајућег

обрасца). Понуђач је у обавези да достави ППОД образац који је

оверен у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив,

Услов

Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити

именован за извођење радова у предметној јавној набавци поседују

личну лиценцу и то:

– дипломирани електро инжењер који поседује личну лиценцу 450 или 750 – 1 извршилац ( лиценца 450-одговорни извођач радова електроенергетских  инсталација ниског и средњег напона и лиценца 750-одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, електроенергетских радова ниског напона у зградама ( објектима )

Доказ (ПРИЛОГ 4)

Копија личне лиценце (450 или 750) и потврде о важењу лиценце

издата од Инжењерске коморе Србије заједно са доказима о радном

статусу (докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који

је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и М3А или

другог одговарајућег обрасца, уз изјаву понуђача о одговорним

извођачима, који ће решењем бити именовани за извођење радова у

предметној јавној набавци и који ће бити расположив у периоду извршења уговора у предметној јавној набавци

Доказ (ПРИЛОГ 5)

Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање

(ОП образац).Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење.

Доказ (ПРИЛОГ 6)

У случају заједничке понуде – Споразум којим се понуђачи из групе

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОБРАСЦИ

 

ОБРАЗАЦ БР.1 – Образац понуде

 

ОБРАЗАЦ БР. 2 – Образац структуре цене

 

ОБРАЗАЦ БР.3 –  Подаци о понуђачу

 

ОБРАЗАЦ БР.4- Општи подаци о члану групе понуђача

 

ОБРАЗАЦ БР.4а- Образац за оцену испуњености услова понуђача који наступа

самостално/члана групе понуђача

 

ОБРАЗАЦ БР.4б- Образац за оцену испуњености додатних услова понуђача

 

ОБРАЗАЦ БР.5- Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН

 

ОБРАЗАЦ БР.5а- Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН

 

ОБРАЗАЦ БР.5б- Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних услова из члана 75. ЗЈН

 

ОБРАЗАЦ БР.6- Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

 

ОБРАЗАЦ БР.6а- Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима

 

ОБРАЗАЦ БР.7- Изјава о ангажовању подизвођача

 

ОБРАЗАЦ БР.8 -Општи подаци о подизвођачу

 

ОБРАЗАЦ БР.9- Изјава о одговорном извођачу, који ће решењем бити именован

за извођење радова у предметној јавној набавци

 

ОБРАЗАЦ БР.10-Списак изведених радова

 

ОБРАЗАЦ БР.11- Потврде о реализацији закључених уговора

 

ОБРАЗАЦ БР.12- Предмер и предрачун радова

 

ОБРАЗАЦ БР.13- Образац трошкова припреме понуде

 

ОБРАЗАЦ БР.14- Изјава о независној понуди

 

ОБРАЗАЦ БР.15- Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити нa раду,запошљавању и условима рада, заштити животне средине

 

ОБРАЗАЦ БР.16- Модел уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште:_______________________________________________

Матични број: ____________________ ПИБ : ________________________

Особа за контакт: _______________________________________________

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку број 01/2013- Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу, достављамо ПОНУДУ бр. ______________од ___.___._____.године

Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:

а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

1.

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:______________

Словима:________________________________________________________

ПДВ: _____%

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ________________

Словима:________________________________________________________

2. Рок завршетка радова 25 календарских дана од дана увођења у посао

3. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ____ ( _____ ) године, од дана примопредаје радова. (не краћи од 2 године)

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ (_________) подизвођача (уписати број подизвођача) (словима)

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом

6. Важење понуде износи 60 дана од дана отварања понуда

7. Начин плаћања:

По извршеној примопредаји радова, испостављеном рачуну, у року од 15 дана.

 

 

 

Датум: _______________                                Потпис овлашћеног лица

                                                       М.П.                ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

 

 

 1. Унутрашња електро инсталација

 

 1. Инсталација видео бима

 

 1. Завршни радови и предаја инсталација

 

 

 

 1. _______________________________

 

 1. _______________________________

 

 1. _______________________________

дин. ( без ПДВ-а )

Укупна цена радова без ПДВ-а

 

Износ ПДВ-а на укупну цену радова

 

Укупна цена радова са ПДВ-ом

 

Укупно трошкови рада :

 

Укупно трошкови материјала :

 

 

 

Датум: ___________________

                                                                М.П. __________________________

                                                                              Потпис овлашћеног лица

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

 

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

Напомена: Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

– Под тачком 1, Понуђачи наводи укупну цену за наведену врсту радова без ПДВ-а

– У обрасцу стуктуре цене понуђачи даље наводе укупну цену свих радова без

ПДВ-а

– Затим наводе износ ПДВ-а на укупну цену радова, као и

– Укупну цену радова са ПДВ-ом

– У поље „Укупно трошкови рада“ понуђач наводи колико укупно износе трошкови

рада

– У поље „Укупно трошкови материјала“ понуђач наводи колико укупно износе

трошкови материјала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 3

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

1.КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

 

 

Назив Понуђача  

 

 

Седиште Понуђача

 

 

Одговорно лице ( потписник уговора )

 

 

Особа за контакт

 

 

Телефон

 

 

Телефакс

 

 

Електронска пошта

 

 

Рачун понуђача

 

 

Матични број понуђача

 

 

ПИБ

 

 

ПДВ-број

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Име и презиме овлашеног лица

Датум:

                                                                                                                             Потпис овлашћеног лица:

                                                                          М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 4

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

Назив Понуђача  

 

 

Седиште Понуђача

 

 

Одговорно лице ( потписник уговора )

 

 

Особа за контакт

 

 

Телефон

 

 

Телефакс

 

 

Електронска пошта

 

 

Рачун понуђача

 

 

Матични број понуђача

 

 

ПИБ

 

 

ПДВ-број

 

 

 

 

Датум:

                                                                                                                               Потпис овлашћеног лица:

                                                                                        М.П.                                  __________________________

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или

овлашћено лице члана групе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 4а

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

 

 

Р. Бр.

Услови докази о испуњености услова

1.

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ;

Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

 

2.

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ: правна лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

Предузетници и физичка лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

 

 

3.

Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;

Доказ: Правна лица – потврде привредног и прекршајног суда  да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда); понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

Предузетници: потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда); понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

Физичка лица: потврда Прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања  одређених послова ( која не може бити старија од два месеца пре отварања понуда и мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда; понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

 

 

4.

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Доказ: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и  уверење јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалнх јавних прихода ( која не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда); понуђач доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77.став 4.ЗЈН (Образац 5)

 

 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача

чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о

испуњености услова. Ако понуђач у року који не може бити краћи од 5 дана, не

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће

његову понуду одбити као неприхвстљиву.

 

 

                                                                                           Попис овлашћеног лица

                                                                                         _______________________

                                                                   М.П.

Напомена:

Образац оверава и потписије овлашћено лице понуђача које наступа самостално, а

услучају заједничке понуде образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе или овлашћено лице члана групе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4б. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА

 

Бр. прилога

Документ

Прилог

Прилог бр. 1

Извештај о бонитету за јавне набавке –Образац  БОН-ЈН

Да

Не

Прилог бр. 2

Потврде о  изведеним радовима на

изградњи и реконструкцији електро мрежа у укупном износу 15.000.000,00 динара без ПДВ,

 

Да

 

Не

Прилог бр. 3

ППОД образац оверен у месецу који претходи

месецу у коме је објављен јавни позив

– Доказ за 1 (једног) дипломираног инжењера електро струке који мора бити стално запослен код понуђача(фотокопија радне књижице )

 

Да

 

 

Не

Прилог бр. 4

Фотокопија личне лиценце:

450 или 750

потврда ИКС о важењу лиценце

 

Да

 

Не

Прилог бр. 5

Фотокопија обрасца оверених потписа лица

овлашћених за заступање (ОП образац)

Уколико понуду потписује лице које није

наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће

овлашћење

 

Да

 

Не

Прилог бр. 6

У случају зајендичке понуде – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

 

Да

 

Не

 

Образац 1

Образац понуде

Да

Не

Образац 2

Образац структуре цена

Да

Не

Образац 3

Подаци о понуђачу

Да

Не

Образац 4

Општи подаци о члану групе понуђача

Да

Не

Образац 4а

Образац за оцену испуњености услова понуђача који наступа самостално/ члана групе понуђача

Да

Не

Образац 4б

Образац за оцену испуњености додатних услова понуђача

Да

Не

Образац 5

Изјава о испуњености обавезних услова из члана 75.  ЗЈН

Да

Не

Образац 6

Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

Да

Не

Образац 6а

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем

Да

Не

Образац 7

Изјава о ангажовању подизвођача

Да

Не

Образац 8

Општи подаци о подизвођачу

Да

Не

Образац 9

Изјава о одговорном извођача, који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци

Да

Не

Образац 10

Списак изведених радова

Да

Не

Образац 11

Потврде о реализацији закључених уговора

Да

Не

Образац 12

Предмер и предрачун радова

Да

Не

Образац 13

Образац трошкова припремања понуде

Да

Не

Образац 14

Изјава о независној понуди

Да

Не

Образац 15

Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине

Да

Не

Образац 16

Модел уговора

Да

Не

 

Датум : ______________________                         М.П.             __________________________________

                                                                                              ( потпис овлашћеног лица )

Образац копирати и потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступ самостално, а у случају групе понуђача образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

 

 

 

 

 

Образац 5.

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН

 

     У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12), дајемо следећу

 

 

И З Ј А В У

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да, у својству понуђача испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке мале вредности: Електро радови у згради Народног музеја у Ужицу., ЈНМВ  01/2013, у складу са чланом 75. став 1. тачке 1- 4, и то: 

1)   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ;

2)   да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)   да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;

4)   да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

 

 

 

 

Датум:____________                                                               Потпис овлашћеног лица                                                                                                                                                    

                                                             М.П.                             ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 5а

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН

 

     У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12), дајемо следећу

 

 

И З Ј А В У

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да, у својству понуђача испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке мале вредности: Електро радови у згради Народног музеја у Ужицу., ЈНМВ  01/2013, у складу са чланом 75. став 1. тачке 1- 4. 

1)   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ;

2)   да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)   да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;

4)   да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

 

Датум:____________                                                               Потпис овлашћеног лица                                                                                                                                                    

                                                             М.П.                             ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ  5б

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗЈН

 

     У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12), дајемо следећу

 

 

И З Ј А В У

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да, у својству понуђача испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке мале вредности: Електро радови у згради Народног музеја у Ужицу., ЈНМВ  01/2013, у складу са чланом 75. став 1. тачке 1- 4. 

1)   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ;

2)   да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)   да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуда;

4)   да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

 

 

Датум:____________                                                               Потпис овлашћеног лица                                                                                                                                                    

                                                             М.П.                             ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 6.

 

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку за јавну набавку број 01/2013-Извођење електро радова у згради Народног музеја у Ужицу.  

Овлашћујемо члана групе_______________________________________ да у

Име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

 

 

Пун назив и седиште ( адреса ) члана групе

Врста радова које ће изводити члан групе

Потпис одговорног лица и печат члана групе

Овлашћени члан :

 

 

 

 

Потпис одговорног лица:

 

 

                                     М.П.

Члан групе:

 

 

 

 

Потпис одговорног лица :

 

 

                                     М.П.

Члан групе:

 

 

Потпис одговорног лица :

 

 

                                     М.П.

Члан групе:

 

 

Потпис одговорног лица :

 

 

                                     М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 6а.

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку број 01/2013 – Извођење електро радова у згради народног музеја у Ужицу, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.

 

 

 

 

Датум : ________________                            Потпис овлашћеног лица

                                                         М.П.     _________________________

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 7.

 

 

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

( СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

 

 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

 

Назив понуђача

Позиција радова које изводи

Вредност радова са ПДВ-ом

Проценат у односу на укупну врдност понуђене цене са ПДВ-ом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ______________                                                     Потпис овлашћеног лица

                                                                                      ________________________

 

                                                             М.П.

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа са подизвођачима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 8.

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

 

Назив Подизвођача  

 

 

Седиште Подизвођача

 

 

Одговорна особа – директор

 

 

Особа за контакт

 

 

Телефон

 

 

Телефакс

 

 

Електронска пошта

 

 

Текући рачун подизвођача

 

 

Матични број подизвођача

 

 

ПИБ – подизвођача

 

 

ПДВ-број подизвођача

 

 

 

 

 

 

Датум:

                                                                                                                               Потпис овлашћеног лица:

                                                                                        М.П.                                  __________________________

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођача уколико понуђач наступа са подизвођачима

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 9.

 

 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ,

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 01/2013

 

 

 

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођач радова бити расположив у периоду извршења уговора за извођење електро радаова

Бр.1. Име и презиме_____________________________________________

Број лиценце_______________________________________

Назив привредног субјекта који ангажује одговорног

извођача:_____________________________________________________

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа

самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

 

 

Датум: _______________                                                 Потпис овлашћеног лица

                                                                                       ___________________________

                                                               М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 10.

 

 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

 

 

 

Наручилац

Период извршења радова

Врста радова

Вредност изведених радова без ПДВ-а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум : ____________________     М.П.                 Овлашћено лице

                                                                            ______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 11.

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

 

_____________________________________

Назив наручиоца

 

_____________________________________

Адреса

 

Овим потврђујемо да је понуђач

 

 

,из______________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д)подизвођач)

за потребе Наручиоца

_______________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извео радове

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(навести врсту радова)

 

у вредности од укупно ______________ динара без пдв-а, односно у

 

вредности од укупно ________________ динара са пдв-ом, а на основу

 

уговора број ____________________________ од _________________.

 

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може

користити.

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

 

Телефон: _________________

 

Датум:                                                     Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________                                       __________________________________

                                                  М.П.

 

Образац копирати у потребном броју примерака.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 12.    ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

 

 

 

 

 PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRO INSTALACIJA – NARODNI MUZEJ- Užice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVAJ PREDMER I PREDRAČUN OBUHVATA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama.

 

 

 

Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije.

 

 

 

Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa važećim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu

 

 

 

Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije.

 

 

 

Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima.

 

 

 

Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim standardima i biti prvoklasnog kvaliteta.

 

 

 

Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za predmetne vrste radova.

 

 

 

U cenu se uračunava pored vrednosti sveg potrebnog materijala i potrebne radne snage i svi porezi na rad i materijal.

 

 

 

Cena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije.

 

 

 

Obračun je dat po jedinici mere kompletno urađene pozicije.

 

 

 

Završne radove i predaja instalacije investitoru.

 

 

 

NAPOMENA: Cene u predmeru  dati  bez PDV-a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS

j.m.

kol.

 

j. cena

 

ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  UNUTRAŠNJE ELEKTRO INSTALACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. RAZVODNI ORMANI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Isporuka, montaža i šemiranje prema planu uključenja osvetljenja, jednopolnog grebenastog prekidača GS-16 A, sa potrebnim brojem rednih stazaljki VS 4 mm2. Šemiranje se vrši provodnikom P/F 1,5 mm2. Ugradnja prekidača se izvodi na vratima RO.

kom

14

x

 

=

 

 

 

2

Usklađivanje veza postojećih jednopolnih grebenastih prekidača GS-16 A koji su ugrađeni na vrata RO, u skladu sa planom uključenja osvetljenja.

kom

6

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO  A.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2. UNUTRAŠNJI RAZVOD  EL. INSTALACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Isporuka potrebnog materijala i montaža instalacionih PVC gibljivih cevi Fi 16.

m

180

x

 

=

 

 

 

2

Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja monofaznih priključnica i fiksnih priključnih mesta, kablom tipa N2XH-J 3×2,5 mm2 . U poziciju ulazi povezivanje na oba kraja. Kabal se polaže iznad spuštenog plafona i po zidu ispod maltera.

m

16

x

 

=

 

 

 

3

Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napajanja sijaličnih mesta, kablom tipa N2XH-J 3×1,5 mm2 .  Kabal se polaže iznad spuštenog plafona i po zidu ispod maltera.

m

550

x

 

=

 

 

 

4

Prevezivanja postojećih instalacionih kablova u objektu i izrada najoptimalnijih veza za napajanje novoprojektovanih grupa svetiljki, a sve u skladu sa planom uključenja osvetljenja.

n.č.

64

x

 

=

 

 

 

5

Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije komunikacionih veza, kablom tipa FTP 4x2x0,5 mm, cat 6. Kabal se polaže, po zidu ispod maltera u inst. cevima i delom iznad spuštenog plafona. 

m

120

x

 

=

 

 

 

5

Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije ozvučenja kablom LiY-CY 2×0,75 mm2. Kabal se polaže, po zidu ispod maltera u inst. cevima i delom iznad spuštenog plafona. 

m

120

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO  A.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3. INSTALACIONI PRIBOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isporučiti, montirati i spojiti električnu opremu (elektroinstalacioni materijal) ugradni-modularni program sličan tipu MOSAIC „LEGRAND“ sa ovirima bele boje :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Montažna kutija za modularni program 2M za montažu u gips-kartonski zid sa nosačem mehanizma i okvirom.

kom

10

x

 

=

 

 

 

2

Montažna kutija za modularni program 4M za montažu u gips-kartonski zid sa nosačem mehanizma i okvirom.

kom

2

x

 

=

 

 

 

3

Montažna kutija za modularni program 4M za montažu u malter  sa nosačem mehanizma i okvirom.

kom

4

x

 

=

 

 

 

4

Montažna kutija za modularni program 8M za montažu u malter  sa nosačem mehanizma i okvirom.

kom

2

x

 

=

 

 

 

5

Utičnica monof. 2P+E (2M), modularna, 16A

kom

12

x

 

=

 

 

 

6

Utičnica IP RJ45, 8 pinska (1M), modularna

kom

6

x

 

=

 

 

 

7

Prekidač 1p, modularni (1M) 10A

kom

10

x

 

=

 

 

 

 

Isporučiti, montirati i spojiti električnu opremu (elektroinstalacioni materijal standardne izrade) za ugradnju u zid sl. tipu LEGRAND:

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Prekidač serijski

kom

4

x

 

=

 

 

 

9

Utiičnica šuho monofazna, ugradna

kom

15

x

 

=

 

 

 

10

Utiičnica šuho monofazna, nadgradna sa poklopcem

kom

1

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO  A.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4. SVETILJKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isporuka, ugradnja i povezivanje svetiljki za unutrašnje osvetljenje, slične navedenim  tipovima,  komplet sa izvorima svetla:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

S1- Ugradna LED svetiljka PRESTIGE 17 „LED WORLD“ Beograd, za montažu u gips-kartonski spušteni plafon, izvor svetla COB LED 17W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 40.

kom

33

x

 

=

 

 

 

2

S2- Ugradna LED svetiljka PRESTIGE 17 „LED WORLD“ Beograd, za montažu u gips-kartonski spušteni plafon, izvor svetla COB LED 17W, toplo bela boja svetlosti 3000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 40.

kom

7

x

 

=

 

 

 

3

S3- Ugradna LED svetiljka PRESTIGE 24 „LED WORLD“ Beograd, za montažu u gips-kartonski spušteni plafon, izvor svetla COB LED 24W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 40.

kom

23

x

 

=

 

 

 

4

S4- Ugradna LED svetiljka SPOT LIGHT  1x3W „LED WORLD“ Beograd, za montažu u gips-kartonski spušteni plafon i u plafon vitrina, izvor svetla LED 3W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, sa širokim snopom isijavanja, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 20.

kom

105

x

 

=

 

 

 

5

S5- Šinski LED reflektor FUTURINO 2-17 „LED WORLD“ Beograd, za montažu na trofazno ožičenu Eurostandard šinu.  Izvor svetla COB LED 17W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 20. Mogućnost okretanja svetiljke 180° oko vertikalne I 90° oko horizontalne ose.  Svetlosni snop širine 45 stepeni.   

kom

43

x

 

=

 

 

 

6

S6- Šinski LED reflektor FUTURINO 2-17 „LED WORLD“ Beograd, za montažu na trofazno ožičenu Eurostandard šinu.  Izvor svetla COB LED 17W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 20. Mogućnost okretanja svetiljke 180° oko vertikalne I 90° oko horizontalne ose.  Svetlosni snop širine 24 stepena.   

kom

13

x

 

=

 

 

 

7

S7- Plafonski (zidni)  LED nadgradni  reflektor FUTURINO 2-17 „LED WORLD“ Beograd ya montažu na zid ili plafon.  Izvor svetla COB LED 24W, dnevno-bela boja svetlosti 4000 K, napajanje 230 VAC sa drajverom, IP 20. Mogućnost okretanja svetiljke 180° oko vertikalne I 90° oko horizontalne ose.  Svetlosni snop širine 45 stepeni.   

kom

8

x

 

=

 

 

 

8

S8- Nadgradna PANIK svetiljka 24xLED, napajanje 230 V, autonomija 3h, stepen zaštite IP20. Natpisi IZLAZ i STRELICA za za smer evakuacije prema crtežu.

kom

9

x

 

=

 

 

 

Trofazno ožičena Eurostandard šina za postavljanje na plafon ili visilice L=1 m. Profil kvadratnog preseka od ekstrudiranog aluminijuma. Završna obrada alu siva boja.  Mrežno napajanje 3×400 V. Pojedinačnu šinu čini komplet elemenata: šina, napajanje sa krajnjim elementom, element za montažu visilice, visilica, plafonska maska. Dimenzije preseka b 31,5 xh 32,5 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šina trofazna L=1m

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

element napojni

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

elemnet krajnji

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

visilica set

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

plafonska maska

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

komplet

kom

7

x

 

=

 

 

 

 

Trofazno ožičena Eurostandard šina za postavljanje na plafon ili visilice L=2 m. Profil kvadratnog preseka od ekstrudiranog aluminijuma. Završna obrada alu siva boja.  Mrežno napajanje 3×400 V. Pojedinačnu šinu čini komplet elemenata: šina, napajanje sa krajnjim elementom, element za montažu visilice, visilica, plafonska maska. Dimenzije preseka b 31,5 xh 32,5 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šina trofazna L=2m

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

element napojni

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

elemnet krajnji

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

visilica set

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

plafonska maska

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

komplet

kom

7

x

 

=

 

 

 

 

Trofazno ožičena Eurostandard šina za postavljanje na plafon ili visilice L=3 m. Profil kvadratnog preseka od ekstrudiranog aluminijuma. Završna obrada alu siva boja.  Mrežno napajanje 3×400 V. Pojedinačnu šinu čini komplet elemenata: šina, napajanje sa krajnjim elementom, element za montažu visilice, visilica, plafonska maska. Dimenzije preseka b 31,5 xh 32,5 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šina trofazna L=3m

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

element napojni

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

elemnet krajnji

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

visilica set

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

plafonska maska

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

komplet

kom

4

x

 

=

 

 

 

 

Trofazno ožičena Eurostandard šina za postavljanje na plafon ili visilice L=4 m. Profil kvadratnog preseka od ekstrudiranog aluminijuma. Završna obrada alu siva boja.  Mrežno napajanje 3×400 V. Pojedinačnu šinu čini komplet elemenata: šina, napajanje sa krajnjim elementom, element za montažu visilice, visilica, plafonska maska. Dimenzije preseka b 31,5 xh 32,5 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šina trofazna L=4m

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

element napojni

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

elemnet krajnji

kom

1

 

 

 

 

 

 

 

visilica set

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

plafonska maska

kom

2

 

 

 

 

 

 

 

komplet

kom

2

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO  A.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO  A:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. INSTALACIJA VIDEO BIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Isporuka i ugradnja portable projektora, DLP, SVGA, 2700 ANSI, 13.000:1, 3D ready, 2,4kg, MS502, Benq, komplet sa plafonskim nosačem

kom

1

x

 

=

 

 

 

2

Isporuka i ugradnja projektorskog platna sa elektromotornim pogonom i prekidačem  Vega 213×213

kom

1

x

 

=

 

 

 

3

Isporuka i ugradnja FTP kabla, kat 6, 4x2x0,5 L=10 m sa konektorima RJ45

kom

1

x

 

=

 

 

 

4

Isporuka i ugradnja VGA kabla  L=10 m sa konektorima.

kom

1

x

 

=

 

 

 

5

Isporuka i ugradnja HDMI kabla  L=10 m sa konektorima.

kom

1

x

 

=

 

 

 

6

Notebook racunar Inspiron 3521 Core i3-3227U 4GB,
DDR3/500GB, 15.6″HD (1366×768) WLED, DVD+/-RW, Wlan, HD, webcam, AMD Radeon 7670M 1G, 4 cell, Ubuntu 12.04, Black 3521-i3227-7670, Dell sa instaliranim licencnim OS Win Home Basic 7 SP1 64-bit English EM 1pk DSP OEM DVD::F2C-00909::Microsoft

kom

1

x

 

=

 

 

 

7

Povezivanje isporučene opreme, obuka korisnika i puštanje u rad.

pauš

1

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Po završetku pregleda izvedenih radova izvršiti sva propisima predviđena ispitivanja i izdavanje odgovarajućih  izveštaja u skladu sa SRPS i PTN i to:
– merenje otpora izolacije kablova, elektro opreme i celokupno izvedene instalacije
– ispitivanje fukcionalnosti pojedinih uređaja, opreme i sistema, kao i funkcionalnosti celokupne instalacije
– ispitivanje zaštite od previsokog napona dodira u instalaciji
– merenje prelaznog otpora uzemljenja i sl.
– Za sve izvedene radove i ugrađeni materijal koji je sam nabavio za potrebe izvođenja ove instalacije Izvođač je dužan dati pismenu garanciju u skladu sa važećim propisima i standardima SRPS i postojećim ugovornim obavezama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplet

kom

1

x

 

=

 

 

 

2

Uraditi projekat izvedenog objekta na osnovu overenog primerka snimljenog za vreme izrade instalacija. Elaborat mora sadržati sve izmene koje su nastale za vreme izvođenja i mora biti overen od strane Odgovornog Izvođača radova zvaničnim pečatom privrednog subjekta koji je izveo radove kao i od strane Investitora. Za vreme montaže obavezno uneti sve izmene crvenim tušem u jedan primerak elaborata. Izmene moraju biti overene od strane  izvođača i nadzornog organa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplet

kom

1

x

 

=

 

 

 

 

UKUPNO  C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA EL. INSTALACIJA -NARODNI MUZEJ , Užice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  UNUTRAŠNJE ELEKTRO INSTALACIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. INSTALACIJA VIDEO BIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO IZNOS BEZ PDV-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                         IZNOS PRIPADAJUCEG PDV-A ………………………………….

 

                                                         UKUPAN IZNOS SA PDV-OM …………………………………………….

 

 

                                                                        M.P.                      _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

Образац 13. 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

У складу са чланом 88. став 1 Закона, понуђач ______________________________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи:

 

ВРСТА ТРОШКОВА                                                                 ИЗНОС РСД

 

1. ________________________________                             _______________

 

2._________________________________                           _________________

 

3._________________________________                           __________________

 

Датум: _______________              М.П.    _______________________________

                                                                           ( потпис овлашћеног лица )

 

 

 

Напомена. Трошкове припреме и подошења понуда сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Ако је поступак јавне набвке обустављен из разлога који су настрани наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова.


 

 

 

 

Образац 14

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да смо понуду за јавну набавку број  01/2013 – Извођење електро радова у згради народног музеја у Ужицу, поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

 

 

 

 

Датум :_________________           М.П.             ________________________________ 

 

                                                                                        ( потпис овлашћеног лица ) 

 

 

Напомена:Уколико понуду пчодноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом                              

 

 

 

Образац 15

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде у поступку јавне набавке број  01/2013 – Извођење електро радова у згради народног музеја у Ужицу, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

 

 

 

 

 

Датум :_________________           М.П.             ________________________________ 

                                                                                        ( потпис овлашћеног лица )

 

 

 

Напомена: Уколико понуду пчодноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.                               

 

          Образац 16

 

МОДЕЛ УГОВОРА

о извођењу електро радова у згради Народног Музеја у ужицу  

 

          Закључен  између:

 

1. Народног Музеја Ужице, ул Димитрија Туцовића бр. 18, који заступа Никола Гогић, директор ( у даљем текст: Наручилац)

 ПИБ:

Матични број: 07156804

Текући рачуна: 840-332664-72

 

 2. _________________________________________________________________

кога заступа ____________________________________________ ( у даљем тексту: Извођач)  

ПИБ: ______________________

Матични број  : _____________________

Број рачуна:   _______________________

Назив банке: ________________________

 

 

          Уговорне стране сагласно констатују:

 

          –  Да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/2012), спровео поступак јавне набавке мале вредности радова, ЈН IV Број 01/2013;

 

         – Да је Извођач, на основу позива за достављање понуда, доставио понуду број _____________ од ______________ 2013. годин, која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део;

 

         – Да ја Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број _________________________ од ____________ 2013. године, којом је понуду понуђача ________________________________изабрао као најповољнију понуду.

 

Члан 1.

 

          Предмет овог уговора је извођење радова-електро инсталација у Сали II прве зграде Народног Музеја у Ужицу и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ____________ од ________ 2013. године, која је саставни део овог уговора.

            Врста и обим радова исказана је у Предмеру електро инсталација  који чини саставни део конкурсне документације.

           

 

Члан 2.

          Уговорне стране утврђују да укупна цена за извођење радова из члна 1. овог оговора износи _______________________  без пореза на додату вредност,  односно, _______________________________________ динара, са обрачунатим порезом на додату вредност, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача број __________________

            У цену су урачунати сви пратећи и зависни трошкови.

 

Члан 3.

            Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећавања цене елемената на основу којих је одређена.

 

Члан 4.

            Плаћање по овом угову се врши по завршетку и примопредаји радова и достављању рачуна који је сачињен на основу овереног грађевинског дневника електро радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана примопредаје радова.

           

Члан 5.

         Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора заврши у року од 25 календарских дана , рачунајући од дана увођења у посао.

            Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.

 

Члан 6.

Рок извођења радова се може продужити на зхтев Извођача само у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача и у случају дејства више силе.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну сагласност.

            Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су на његовој страни.

 

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача умањењем рачуна у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати и накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете.

 

 

 

 

 

Члан 8.

            Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничком документацијом и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује да пре почетка радова  наручиоцу достави решење о  именовању одговорног извођача радова, да испуни све уговорне обавезе стручно и квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року, да обезбеди безбедност свих лица, тако да се Наручилац ослобађа одговорности, што се тиче безбедности прописа о заштити животне средине и радно правних прописа за све време трајања извођења радова до примопредаје радова и да се строго придржава мера заштите на раду.

            Извођач се такође обавезује да омогући вршење стручног надзора, да уредно води све књиге предвиђене законом  и другим прописима који регулишу ову област, да гарантује за квалитет радова, употрбљеног материјала и набављене опреме.

 

Члан 9.

          Извођач је дужан да поступи по свим примедбама  наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора.

Члна 10.

             Наручилац се обавезује да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин из члан 5. овог уговора и да по завршетку радова прими изведене радове.

 

Члан 11

             Извођач се обавезује да у рокуод 5 дана од закључења уговора преда Наручиоцу соло меницу без права на протест са меничним овлашћењем – писмо са износом од 8% од укупне вредности понуде без ПДВ-а за добро извршење посла. Рок важења менице  је 5 дана од дана истека рока за коначно извршење посла.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу соло меницу без права на протест са меничним овлашћењем – писмо са износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а за отклањање грешака у гарантном року. Рок важења менице  је 5 дана дуже од истека гарантног рока.

 У случају наступања услова за продужење рока, Извођач је у обавези да продужи рок важења менице.

Члан 12.

          Гарантни рок за изведене радове износи  2 (две) године рачунајући од примппредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача који тече од дана извршене примопредаје радова.

          Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив наручиоца  отклони о свом трошку све  недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова.

         У случају да Извођач не отклони недостатке,  Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача, активирањм менице за отклањање недостатака у гарантном року.

 

Члан 13.

                     Уколико се током извођења уговорних радова појави потреба за извођењем вишкова радова за које је сагласност дао  Наручилац ,  ти радовио ће се брачунати  по јединичним ценама из предмера радова усвојене понуде Извођача Број ________________

            У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива.

 

Члан 14.

          Све евентуалне спорове поводом овог уговора, уговорне стране ће решевати споразумно.

          За сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумом, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Ужицу.

 

Члан 15.

         За свешто овим уговором није посебно утврђено, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи којима се уређују питања везана за  грађевинске радове.

Члан 16.

         Саставни део овог уговора је:

 – Понуда Извођача  број________________ од____________ 2013. године 

–   Предмер и Предрачун радова.

 

Члан 17.

            Овај уговор ступа на снагу даном потписа обе уговорне стране

 

Члан 18.

          Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнаких  примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава свака уговорна страна.

 

        ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                  ЗА НАРУЧИОЦА

          ДИРЕКТОР                                                                                       ДИРЕКТОР

                                                                                                              Никола Гогић